Rozeblue Csopak

Rozeblue Csopak

Rozeblue Csopak

Adatvédelemi tájékoztató (GDPR)

Adatvédelemi tájékoztató (GDPR)

A ROZÉ BLUE DESIGN APARTMENTS szálláshely elkötelezett vendégei személyes adatainak
védelmében.

A személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal
összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Az adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletben (2016. április 27.), GDPR-ban foglaltakkal
(természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról).

Jelen tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik
kezeléséhez kapcsolódó egyes jogaikról és kötelezettségeikről.
Személyes adatot a Szálláshely kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében csak olyan személyes adatot kezel, amely
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Adatkezelő: Zsiros Anita
Cím: Csopak, 8230. Dózsa György u 48 fszt 1
Telefonszám: +36-20/2304920
E-mail cím: rosebluecsopak@gmail.com
Web: www. rozebluecsopak.hu

A szállás vendégeinek minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a foglalás
rögzítésének biztosítása, az előleg számla kiküldése, illetve a kapcsolattartás.
A személyes adatokat a Szálláshely a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig
őrzi.

Szobafoglalás :
A weboldalról közvetlen, elektronikus levélben vagy telefonos szobafoglalás esetén a Szálláshely az
alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri a Vendégtől:
Név (családi, utónév), születési idő, útlevél vagy szem. ig. szám, lakcím, e-mail cím, telefonszám,
számlázási cím.
A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a Szálláshely-szolgáltatás igénybevételének
feltétele.
Vendégem alkalmazás kötelező használatával a szálláshely szolgáltatás igénybevételekor a Vendég
személyi igazolványát bemutatva, az alkalmazás a szükséges adatokat beolvasva, hozzájárul ahhoz,
hogy a Szálláshely az adatokat mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban
meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

Hírlevél esetén:
Hírlevél küldése érdekében az Ön nevét,e-mail címét kezeljük.
Az adatkezelés célja: a tájékoztatás az aktuális programjainkról, akciókról ,újdonságokról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása
/ Amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez,úgy nem tudunk hírlevelet küldeni az Ön
részére./
Hírlevelünket kizárólag addig küldjük,ameddig Ön kéri. Erről leiratkozni bármikor lehet a hírlevél alján
található link segítségével.

Adatbiztonság:
A Szálláshely a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A
személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen. A személyes adatok technikai védelmének
biztosítása érdekében – lehetősége szerint – minden biztonsági intézkedést megtesz.

Jogok és jogorvoslati lehetőségek :
A Szálláshely e-mail címére vagy az Adatkezelő címére (Zsiros Anita, 8229.Csopak, Dózsa György u 48
fszt/1) eljuttatott kérelmére, a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül a
Szálláshely tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről.
A személyes adatok törlésére és zárolására, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az adatvédelmi
törvényben foglaltak irányadóak.
Az érintett a jogainak megsértése esetén a szálláshely-szolgáltatás ellen bírósághoz fordulhat.
A bírósági eljárásra az adatvédelmi törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások
irányadók.

Egyéb rendelkezések:
Szálláshely fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására.
Jogorvoslati lehetőségek Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363
Budapest, Pf.: 9., www.naih.hu)